Bao kẻ đến mà người đi vội vã
Bao bài ca còn đợi giọng ngọt mềm
Bao nhiêu đêm sao tim chẳng lúc quên …
Bao bình minh
Lặng thinh
Kinh màu nhiệm …

                                               - Vo Thuong -