Ngc Lan

Người con gái ấy mang tên loài hoa, ánh mắt suối trong, mi cong ngọc ngà..

Maria  Lê Thanh Lan   (28 - 12 - 1956 _ 03 - 06 - 2001)